Qué es SIRPA?

L’enfocament SIRPA aborda el dolor i les afeccions cròniques que poden estar causades per una disfunció del sistema nerviós autònom (SNA) a causa de l’estrés disfuncional o estrés crònic.

Un dels pioners d’aquest enfocament va ser el metge rehabilitador nord-americà John Sarno, qui va encunyar el terme TMS, en espanyol SMT (Síndrome de Mioneuritis Tensional).

Aquest és un trastorn o aberració fisiològica benigna, però molt dolorosa produïda per una hipòxia o falta d’oxigen en els teixits blans, provocada per una disfunció del SNA, que tendeix a una exacerbació de la simpaticotonia, com a conseqüència de la qual, i a causa de la vasoconstricció de la circulació capil·lar, es produeix l’hipòxia. Al seu torn, la disfunció del sistema nerviós neurovegetatiu o sistema nerviós autònom està relacionada amb l’estrés disfuncional o distrés.

A la Síndrome de Mioneuritis Tensional se la coneix també com Mind-Body Sindrome (Síndrome Ment-Cos), PPD o Pschycophysiolical Disorder.

A més a més, des de fa poc, i gràcies a les aportacions en aquest camp realitzades per les neurociències, s’anomena així mateix disfunció del SNA a causa de l’estrés crònic.

Aquest abordatge consisteix en un programa de recuperació del dolor i les afeccions cròniques, desenvolupat per la fisioterapeuta britànica Georgie Oldfield, a partir dels treballs del Dr. John Sarno, citat anteriorment, i posteriorment desenrotllat pels doctors Howard Schrubiner, David Hanscom, David Clark, Lorimer Mosely i Peter O’Sullivan , aquests dos últims investigadors centrats a dotar a aquest enfocament d’evidència científica.

*Stress Illness Recovery Practitioners’ Association (Associació de Professionals per a la Recuperació de les Malalties del Estrés)